product-pic

Produkt

Wisetalk är ett komplett verktyg för dig inom försäkring och finans. När du loggar in får du direkt en sammanställning av hela din verksamhet, till exempel antalet kunder, nya kunder, kapital och provision. Välj sedan vilken person eller vilket företag du vill jobba med och du är igång.

En inblick i alla funktioner

Intankning av bestånd

Intankning av depåer

Kundinloggning

Utskrifter och rapporter

Fullmaktshantering

Sökningar

Beräkningar och analyser

Företagshantering och tjänstepensionsplaner

Scanner Connector

product-pic

Intankning av bestånd

Du kan importera uppgifter om dina kunder och deras bestånd in i Wisetalk från olika källor. Till exempel försäkringsbranschens försäkringsfiler och fondkommissionärernas depåfiler eller övrigt innehav enligt Wisetalks filstandard. Oavsett format så är Wisetalk drivande på att förbättra och bredda informationsinsamlingen i branschen.

Intankning av försäkringsbestånd

Wisetalk läser in beståndsfiler åt dig från de försäkringsbolag som levererar XML-filer i formatet Mis-Life 1.62.

Automatisk hämtning av försäkringsbestånd

Wisetalk hämtar automatiskt in beståndet från följande bolag: Altraplan, AMF, Augura Life, Folksam, Länsförsäkringar‚ Movestic, SalusAnsvar, SEB, Skandia och SPP.

Manuell import av försäkringsfiler

Wisetalk kan manuellt läsa in beståndsfiler från följande bolag: Alecta, Avanza, Brummer Life, Danica, DKV Hälsa, Euro Accident, Förenade Liv, Handelsbanken Liv, IF Skadeförsäkring, Nordnet, Royal Skandia och SEB Life.

product-pic

Intankning av depåer

Wisetalk har tagit fram en filstandard för fondkommissionärer så att de kan distribuera dina kunders depåer till din Wisetalk. Depåer utanför försäkring importeras automatiskt och tas med i sammanställningar.

Följande fondkommissionärer skapar beståndsfiler enligt Wisetalks standard: Erik Penser, Garantum, och Strukturinvest.

Wisetalk har tagit fram en filstandard för import av övriga tillgångar. Ta kontakt med oss på marknad@wisetalk.se eller 08-55 113 100 för mer information.

product-pic

Kundinloggning

Det finns tre sätt att logga in på – en för privatpersoner, en för företag som har placeringar och en för företag som ska hantera sin pensionsadministration. Du kan själv lägga in texter samt välja färger, bilder och logotyp enligt ditt företags grafiska riktlinjer.

Kundinloggning privat

Här samlas dina kunders allmänna pension, tjänstepension, privat pension och privata placeringar. Kunden väljer lösenord och kan därefter logga in och se en komplett bild av sitt innehav. Fördelen för kund är att alla försäkringar och placeringar finns på ett ställe.

Kundinloggning företag – placering

Om du har företagskunder med placeringar, så kan du låta en person på det företaget logga in och se företagets placeringar. Personen kan logga in på en plats och sedan växla mellan att se företagets placeringar och sina privata placeringar.

Kundinloggning företag – pensionsadministration

Du kan hjälpa dina företagskunder att hantera sina tjänstepensioner genom att låta en administratör logga in och se anställda, anmälda löner och premiedragande försäkringar. Den personen kan också påanmäla personal, avanmäla personal och göra löneändringar.

product-pic

Utskrifter och rapporter

Välj mellan flera standardformat eller skräddarsy dina egna utskrifter och rapporter.

Kundutskrifter

Det finns en mängd olika utskrifter i Wisetalk. De vanligaste är pensionsutredning, försäkringsutskrift, depåutskrift och kapitalsammanställning. Alla är anpassningsbara med form och färg så att de stämmer med ditt företags grafiska profil. Det finns också utskrifter till kompletteringsregel och pensionsanalyser. Jobbar du med företag kan du få utskrifter om till exempel pensionsåtagande och kassaplacering. Utskrifterna kan fås i Word eller PDF.

Förifyllda blanketter

I Wisetalk finns branschens vanligaste blanketter samlade. Genom att gå in på en kund kan du enkelt skriva ut förifyllda blanketter och andra ansökningshandlingar. Du kan även lägga upp ett fritt antal egna blanketter, rådgivardokument och andra dokument med kundens förifyllda uppgifter. Wisetalk hanterar både Word och PDF.

Flytträttsmodul

Wisetalk går igenom kundens innehav, analyserar vad som är flyttbart och redovisar möjlighet till flytt – helt eller delvis. Om en försäkring är delvis flyttbar visar Wisetalk hur stor del av kapitalet som går att flytta.

Wisetalk analyserar följande försäkringsbolag: AMF, Avanza, Brummer, Danica, Folksam, Handelsbanken, KP, KPA, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea Liv, SEB, Skandia, SPP och Swedbank.

Om du vill flytta en flyttbar försäkring använder du Wisetalks dynamiskt färdigifyllda blanketter. Välj försäkring och kund, så fylls blanketten i automatiskt.

 

 

product-pic

Fullmaktshantering

Wisetalk hjälper dig att skicka och bevaka fullmakter. Du tar en fullmakt av din kund, lägger in en scannad kopia i Wisetalk och väljer vilka försäkringsbolag du ska e-posta fullmakten till. Wisetalk håller reda på att du alltid skickar till rätt e-postadress. Det finns även en bevakningsfunktion som varnar om kundens totala anmälda bestånd inte har tankats in. Du får då chansen att ta kontakt med aktuella försäkringsbolag och stämma av varför kundens försäkringar inte har tankats in i Wisetalk.

product-pic

Sökningar

Det finns en avancerad sökfunktion i Wisetalk som gör att du ytterligare kan öka din kundbearbetning. Den gör att du enkelt kan böja och bända på hela din kundstock, försäkringsstock och övriga finansiella tillgångar. Resultatet av sökningarna kan du sedan exportera till Excel.

Kundsök

Du söker enkelt bland alla dina kunder – företag som privatpersoner. Du kan till exempel lista alla personer med ett totalt kapital över 2 000 000 SEK som har en Skandia depåförsäkring och som tillhör en viss rådgivare. Du kan också söka upp alla företag eller personer som tillhör, eller inte tillhör, en viss kategori.

Produktsök

Du kan söka bland fonder, aktier och strukturerade produkter för att hitta alla produkter som är på väg att förfalla, som har stigit mycket i värde och som många av dina kunder använder. Du ser enkelt vilka kunder som har investerat i varje produkt och hur mycket de har investerat.

product-pic

Beräkningar och analyser

Wisetalks beräkningsmotor gör att du enkelt kan hjälpa och skapa värde för dina kunder samtidigt som du hittar möjligheter till merförsäljning.

Pensionsanalys

Jämte pensionsutredningen som gör en beräkning på kundens befintliga situation, så kan du också ta fram en prognos för dina kunders pension beroende på om de går i pension före eller efter 65-årsdagen. Du kan också lägga till eller ta bort försäkringar samt göra offerter åt dina kunder om de vill ha en högre målpension än nuvarande pension. Allt det här sker i en separat del av Wisetalk som inte påverkar kundens nuvarande situation. Kunden kan även göra beräkningarna själv via kundinloggning.

Avdragsberäkningar enligt kompletteringsregeln

Kunder som har satt av för lite pengar till sin pension genom åren kan göra avdrag via kompletteringsregeln. Wisetalk följer alla lagar och visar vad huvudregeln ger för avdragsmöjligheter jämfört med kompletteringsregeln. Du ser avdragsutrymmet både för den delen som är före 65 års ålder och för den som är efter 65 års ålder.

product-pic

Företagshantering och tjänstepensionsplaner

Wisetalk innehåller ett starkt stöd för att hantera tjänstepensionsplaner på företag, med automatiserat flöde för att hantera kundföretag och deras anställda. Du lägger upp pensionspolicyn på företagsnivå och delar in anställda i olika kategorier, för att sedan ge förmåner till respektive personalkategori. Du kan även sköta personaländringar, få ut relevanta blanketter, tanka in lönefiler samt göra avstämningar mot befintliga avtal.

Definiera pensionspolicy

Du anger pensionspolicy på företagsnivå utifrån personalkategori och förmåner per kategori, som sedan kopplas till varje anställd på företaget. Du kan till exempel lägga upp kollektivavtal och egna planer med premietrappor. Sedan knyter du respektive pensionsavtal till respektive förmån. Wisetalk ger dig ett kraftfullt och automatiserat arbetssätt där du spar mängder av tid per anställd.

Personaladministration

Wisetalk låter dig sköta personalförändringar som påanmälningar, avanmälningar och löneändringar utan att du riskerar att missa att anmäla det till aktuellt försäkringsbolag. Det beror på att Wisetalk analyserar kundernas försäkringar och ser vilka försäkringar som påverkas – och därmed vilka försäkringsbolag som ska meddelas. Wisetalk tar även fram förifyllda blanketter.

Revision och kontroll

Wisetalk stämmer av den definierade policyn på företagsnivå mot det intankade försäkringsbeståndet. Om kunden inte har rätt försäkringar enligt policyn så varnar Wisetalk och hjälper dig se till att de anställda har rätt försäkringar och tryggande.

Lönefilsimport

Wisetalk har en standard för att tanka in lönefiler. Sedan jämför Wisetalk mot intankade försäkringar och tar fram löneändringsblanketter åt dig i de fall försäkringsbolagen har felaktigt anmälda löner. Lönerna som tankas in kopplas till varje anställd.

Kollektivavtalade tjänstepensioner

Wisetalk kan schablonisera kollektivavtal baserat på kundens lön. Därutöver analyserar Wisetalk kundens intankade försäkringar, letar upp och markerar de försäkringar som rör avtalet samt ser till att inget redovisas dubbelt. Du kan antingen markera för varje kund vilket avtal som kunden har, eller så går du till företagsbilden och markerar på företagsnivå vilka avtal alla anställda ska ha.

Wisetalk stödjer följande avtal:

  • BTP1
  • BTP2
  • FTP1
  • FTP2
  • ITP1
  • ITP2
  • KAP-KL
  • SAF-LO
product-pic

Scanner Connector

Du kan tanka in dokument snabbare och enklare genom att koppla din scanner direkt till Wisetalk. Sök fram aktuell kund på monitorn på din scanner och välj mapp, så kommer dokumentet automatiskt att hamna på rätt person i din Wisetalk. Du får även upp kundens eventuella mappar och kan scanna ditt dokument rätt in i rätt mapp redan vid scannern. För att kunna göra det här behöver du en scanner med E-copy.

Kontakta våra tekniker på 08-55 113 113 för att ta reda på om du har rätt version.